Naar hoofdinhoud Naar footer

HouVast-w

Stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB; met hulp van het netwerk en/of professionals, zijn zij in staat hun kinderen veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.

Doel

Het doel van HouVast-w is  dat ouders hun kinderen duurzame veiligheid bieden en een ‘goed genoeg’ opvoedingsniveau kunnen handhaven met behulp van het sociale netwerk en/of professionals. ‘Goed genoeg’ opvoeden wordt gedefinieerd als een gezinssituatie waarbij in voldoende mate aan vier functies van het gezin tegemoet wordt gekomen: het bieden van een fijn thuis én het omgaan met tegenslag, anderen en de buitenwereld.

Subdoelen:

  1. Ouders accepteren blijvend steun.
  2. Het gezin maakt gebruik van een stevig steunend en duurzaam netwerk.
  3. Ouders voelen zich competent in ‘goed genoeg’ opvoeden zodat de kinderen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben, waar nodig met aanvullende steun van het netwerk.
YouTube video thumbnail

Doelgroep

HouVast-w is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders, waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) bij één ouder of bij beide ouders. Daarnaast is er sprake van (dreigende) opvoed- en opgroeiproblematiek en een ‘goed genoeg’ opvoedsituatie die onder spanning staat of dreigt te staan. Gezinnen wonen zelfstandig of (tijdelijk) in een instelling, zoals een ouder-en-kind-project.

Aanpak

HouVast-w is een langdurige gezinsgerichte ambulante vorm van waakvlamondersteuning en bestaat uit drie fasen: de opstart-, werk- en afrondingsfase. Na kennismaking met het gezin wordt de opvoedsituatie in kaart gebracht. Met het gezin en het netwerk wordt gewerkt aan de gestelde doelen om te zorgen dat de opvoeding op het niveau van ‘goed genoeg’ gehandhaafd blijft. Ook wordt ervoor gezorgd dat hulp en steun (zowel vanuit het sociaal als professioneel netwerk) continu is en voortdurend op elkaar afgestemd blijft. De HouVast-werker werkt praktisch, oplossingsgericht en met effectieve leerstrategieën aan de gestelde doelen. Het realiseren van een goede werkrelatie en het motiveren tot het blijvend aanvaarden van hulp kenmerken HouVast-w. De HouVast-werker bewaakt de ondergrens van ‘goed genoeg’ en is gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week bij het gezin thuis of in contact met het netwerk. Als op transitiemomenten (het kind komt in een andere ontwikkelingsfase, een steunend familielid valt weg) meer ondersteuning nodig is, kan HouVast door dezelfde HouVast-werker tijdelijk vanuit een intensievere variant worden uitgevoerd (HouVast-interventie). Op deze wijze wordt (personele en inhoudelijke) continuïteit en ondersteuning op maat gerealiseerd.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een handleiding voor HouVast-werkers met de beschrijving van de interventie, de theoretische onderbouwing ervan en hulpmiddelen voor de uitvoering. In de handleiding is tevens een beschrijving van de interventievariant opgenomen.

Onderbouwing

Kinderen van ouders met een LVB lopen risico op ontwikkelingsbedreigingen en een onveilige opvoedsituatie. Belangrijkste factoren om deze risico’s tegen te gaan en een opvoeding te realiseren die ‘goed genoeg’ is, zijn het accepteren van hulp door de ouders, de aanwezigheid van een steunend netwerk en professionele opvoedondersteuning. HouVast-w bevordert het accepteren van hulp door te investeren in een goede werkrelatie met het gezin en een oplossingsgerichte benadering te hanteren. Vanuit de determinatietheorie wordt gewerkt aan het versterken van motivatie. Netwerkversterkende strategieën en de uitgangspunten van wraparound care worden ingezet om het netwerk te verstevigen. Kennis over responsiviteit van ouders met een LVB wordt benut bij het verstevigen van opvoedvaardigheden. Langdurige flexibele hulp in de thuissituatie, die aangepast is aan mensen met een LVB. is daarbij het meest effectief.

Onderzoek

Een gedeeltelijke procesevaluatie bij een kleine groep ouders en HouVast-werkers middels een gemengde methode aanpak laat zien dat HouVast-werkers de kernelementen van HouVast in grote mate opnemen in hun werkwijze en aanpak. De ervaringen van ouders bevestigen dit beeld. De oplossingsgerichte attitude en het werken vanuit partnerschap zijn herkenbaar voor ouders en HouVast-werkers. De positieve insteek gaat hand in hand met het werken aan zorgen.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

12-03-2019

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg - deelcommissie gehandicaptenzorg 

Toelichting Commissie

HouVast-w is een interventie die inzet op laagintensief, maar duurzame ondersteuning(waakvlam) van gezinnen waarbij (een) ouder(s) een LVB heeft/hebben, er sprake is van (dreigende) opvoed- en opgroeiproblematiek en de 'goed genoeg' opvoedsituatie onder spanning staat of dreigt te staan. De aanpak zit gedegen in elkaar, met respect voor het gezin.

Geplaatst op

21-11-2019